OTOBO 10.0.17 1
OTOBO 10.1.6 2
OAuth2 replaces Microsoft standard authentication 3
OTOBO 10.1.5 Security Patch
OTOBO 10.1.4 4
OTOBO 10.1.3 5
OTOBO 10.0.16 6
OTOBO 10.1.2 7
OTOBO 10.1