OTOBO 10.1.6 1
OTOBO 10.0.17 2
OTOBO SSL Vulnerability
OAuth2 löst Microsoft Standardauthentifizierung ab 3
OTOBO 10.1.5 Security Patch
OTOBO 10.1.4 4
OTOBO 10.1.3 5
OTOBO 10.0.16 6
OTOBO 10.1.2 7
OTOBO 10.1